Knauf AMFKnauf AMF

Weiter

Odmietnutie zodpovednosti

Knauf AMF s.r.o.
Chlumčanského 5
180 00 Praha 8
Česká republika

Tel.: 266 790 130

E-Mail: info@knaufamf.cz

Odpovedný zástupca
Konateľ: pán Karl Wenig

spoločnosť je zapísána v obchodnom registri
vedenom Krajským soudem v Praze
oddíl C, vložka 47568

DIČ
CZ25076116

Knauf AMF GmbH & Co. KG
Elsenthal 15
94481 Grafenau
Spolková republika Nemecko

Tel.: +49 (0) 8552 / 422 00
Fax: +49 (0) 8552 / 422 30
E-Mail: info@knaufamf.com

Odpovedný zástupca
Konateľ: pán Karl Wenig

spoločnosť je zapísána v obchodnom registri
vedenom na registračnom mieste v Passau
No. HRA 7069

VAT reference number
DE131249009

PRÁVNE REFERENCIE

Odpovednost

Táto webová stránka bola vytvorená s odpovedajúcou starostlivosrou a jej obsah je pravideľne preskúmávan. Odpovednosr za presnosr, aktuálnosr, úplnosr a trvalú dostupnosr je však obmedzená na prípady hrubej nedbalosti alebo úmyselného pochybenia. Záväzné informácie, rady, odoporúčania alebo vyhlásenia sú poskytované len v rámci individuálnej komunikácie s našimi klientami. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmenir, pridávar, obmedzovar alebo dokonca prerušir našu internetovú službu. Naše webové stránky obsahujú odkazy na externé webové stránky tretích osôb, na ktorích obsah nemáme žiaden vplyv. Tieto obsahy neprijímáme ako naše, pretože nemáme žáden vplyv na ich prezentáciu a úpravu. Prevádzkovateľ alebo poskytovateľ akéhokoľvek propojeného webu je vždy odpovedný za obsah alebo zásady ochrany osobných údajov príslušného webu.

Autorské práva

Rozvrženie webu, ákokoľvek grafika a obrázky používané rovnako ako obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom. Zreteľne si vyhradzujeme všetky majetkové práva. osobitne každé kopírovanie, editácia, zverejňovanie a akýkoľvek iný spôsob použitia vyžaduje naše písomné prijatie, pokiaľ nie je akcia povolená bez písomného súhlasu, pokiaľ to zákon stanoví.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Ochrana osobních údajov společnosróu Knauf AMF

Ochrana osobných údajov má pre spoločnost Knauf AMF zásadný význam. Preto bysme vás radi informovali o tom, ako chránime vaše súkromie, keď nám poskytnete svoje osobné údaje a ako získate informácie o poskytnutých službách. Samozrejme dodržiavame zákonné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa zákona Spolkovej republiky Nemecko a my sa týmito odkazmi na zodpovedné zazaobchádzanie s vašimi údajmi zaväzujeme.

Zhromažďovanie údajov súvisiacích s užívaním

Nasledujúce obecné technické informácie budú zhromažďované automaticky pri prístupu na web: typ webového prehlížeča, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb a podobné informácie. Ide se len o informace, ktoré neumožňujú vyvodir žiadne závery ohľadne vašej osoby. Tento sber a ukladanie dát je možné kedykoľvek zrušir s okamžitým účinkom na budúcnosr.

Sber osobných údajov

V prípade, že ste požiadaní o poskytnutie osobných informácií na našich webových stránkach, ako je meno, adresa alebo telefónne číslo, použitie týchto informácií podlieha zvláštnym ustanoveniam a vyžaduje predchodzie písomný souhlas. Tento súhlas môže byt kedykoľvek zrušené s okamžitým účinkom na budúcnosr. Kontaktujte nás:
info@knaufamf.com
Vaše osobné údaje používame v súlade s právnymi predpismi len pre účely technickej správy webových stránok, riadenie zákazníkov, dopytu a marketingu v požadovanom rozsahu.
Vaše údaje sú prevedené len na spoločnosti skupiny Knauf a na spolupracujíce obchodníky, remeselníky a podnikatele spoločnosti Knauf AMF.

Použitie súborov cookie spoločností econda

Pre vlastný návrh a optimalizáciu tohto webu zhromažďujeme a ukladáme anonýmne údaje a pomocou užívateľských profilov econda GmbH (www.econda.de) vytváríme pseudonymy. Pre tento účel je možné používar súbory cookie, ktoré umožňujú rozpoznanie internetového prehlížeča. Profily uživateľov nie sú zlúčené spoločne s informáciami o nosiči pseudonymu bez výslovného súhlasu návštevníka. Predovšetkým adresy IP sú okamžite po prevziatí nespoznateľné, čo znemožňuje priradir užívateľské profily adrese IP. Návštevníci tohto webu môžu zrušir kedykoľvek tento zber a ukládanie dát s okamžitým účinkom na budúcnosr.

Použitie cookies spoločností Google

Tieto webové stránky používajú službu Google Analytics, webovú službu pre analýzu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používa "cookies", čo sú textové súbory umiestené na vašom počítači, aby pomohli webové stránky analyzovar, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vygenerované cookie o vašom používaní webových stránok budú predávané a ukladané spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade, že je na tejto webovej stránke aktivována IP anonymisa, vaše IP adresa bude zkrátená v oblasti členských států Evropské unie alebo iných strán Dohody o Evropskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá adresa IP najskôr prevedená na server Google v USA a zkrátená tam. Na tejto webovej stránke je aktívna anonymita IP. Společnost Google tieto informácie použije menom prevádzkovateľa týchto webových stránok za účelom vyhodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania zpráv o činnosti webových stránok prevádzkovateľom webových stránok a poskytovaním ďalších služieb souvisiacích s činnosrou webových stránok a využívaním internetu. Adresa IP, ktorú váš prehlížeč sprostredkuje v rámci služby Google Analytics, nebude spojená s žiadnými ďalšími údajmi, ktoré má spoločnost Google k dispozícii. Súbory cookie môžete odmietnur výberom príslušných nastavení prehlížeča, avšak prosím majte na pameti, že pokiaľ tak učiníte, nebudete môct používar plnú funkcionalitu tohto webu. Môžete sa tiež odhlásir ze služby Google Analytics s účinkom do budúcna tým, že stiahnete a nainštalujete doplnok prehlížeče pre odmietnutie služby Google Analytics pre svoj aktuálny webový prehlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vaše práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo kedykoľvek získar informacie o vašich osobných údajoch. Na požiadanie vás budeme písomne informovar do jednoho mesiaca od obdrženia vašej žiadosti, a to ako a ktoré Vaše osobné dáta u nás spracovávame. Vaša požiadavek môže byr podaná písomne na dolu uvedenú adresu alebo e-mailom na adresu datenschutz@knauf.de. Podobne máte právo požadovar opravu alebo smazanie Vašich osobných údajov, ktoré sme zhromáždili a ktoré môžu byr neúplné, nesprávne alebo zastaralé. Ujisrujeme Vás, že Vaše dáta budú spracovávané len vtedy, pokiaľ bude udelené povolenie podľa obecných nariadení o ochrane dát. Osobné údaje budú smazané, pokiaľ súhlas zrušíte, spracovánie osobnýchch údajov k plnení pôvodného účelu už nebude potrebné alebo spracovanie osobných údajů by bolo protiprávne. To sa nevzrahuje na osobné údaje, ktoré sú vyžadované pre fakturačné a účtovnícke účely alebo ktoré podliehajú zákonné povinnosti úschovy. Okrem toho máte právo získar dáta ve štrukturovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo je nechar postúpir tretej strane. Pokiaľ sa domnívate, že porušujeme platné predpisy na ochranu údajov, máte možnosť kontaktovať nás na adrese datenschutz@knauf.de. Inak máte právo obrátiť sa na orgán dozoru. Abychom ochránili vaše súkromie a bezpečnosť, dovoľujeme si vopred overiť Vašu totožnosť, predtým, ako vám poskytneme akékoľvek informácie poštou alebo prevedieme príslušnú opravu alebo odstránenie.

Použitie technológie wireminds

Pre marketing a optimalizáciu používame produkty spoločnosti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Tieto produkty zhromažďujú a spracovávajú vaše osobné údaje a používajú ich k vytváranie profilov využitia pod pseudonymom. Tieto profily využitia sú plne anonymizované, pokiaľ je to možné a vhodné. My a wiredminds používame na tomto webu soubory cookie a / alebo webové majáky (tiež známe ako sledovacie pixely). Prenášame údaje, ktoré zhromažďujeme o vás, ktoré môžu obsahovar aj osobné údaje, na drôtové mýty shromažďuje tato data priamo. Wiredminds je oprávnený používar informácie, ktoré necháte za sebou pri návšteve našej webovej stránky k vytvorení anonymizovaných profilov využitia. Zhromáždené údaje nebudú použité k osobnej identifikácii návštevníkov na týchto webových stránkách bez výslovného súhlasu dotčenej strany a nebudú zlúčené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu. Akékoľvek zaznamenané adresy IP sa okamžite anonymizují vymazáním posledného číselného bloku. Povolenie k zhromažďovaní a uchovávaní údajov v budúcnosti môže byr kedykoľvek zrušené.

Vylúčit zo sledovania

Zabezpečenie

Používame veľa technických a organizačných bezpečnostných opatrení k ochrane vašich osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb.

Právo na informacie

Budeme Vás bez zbytočného odkladu informovar podľa platných zákonov, či a aké osobné údaje sú o vás uložené. V prípade nesprávneho ukladání dát aj keď, že sa budeme usilovar o to, abysme boli presný a aktuálny, budeme je opravovar na základe Vášho požiadavku.

Pokiaľ máte otázky týkajúce se ochrany dát a ochrany osobných údajov společnosti Knauf AMF kontaktujte nás kedykoľvek na adrese: info@knaufamf.com

Použité vyobrazenia

© arthurdent stock.adobe.com
© ambrozinio stock.adobe.com
© Marco2811 stock.adobe.com
© Sergey Mironov shutterstock.com
© Pakhnyushchy shutterstock.com
© everything possible shutterstock.com
© beerphotographer fotolia.com
© RoboLab shutterstock.com
© Johnny Greig istockphoto.com