Knauf AMFKnauf AMF

Dokladovanie

Doklady predkladané pri predávaní podhľadov AMF

Veľmi často odpovedáme dotaz na doklady potrebné pri predávaní stavby v rámci kolaudačného riadenia. Odpoveď je relatívne jednoduchá :

Je nutno dodržet ustanovení daná zákonem, tzn.:

  • montážna firma, ktorá dílo predáva, vystavuje Vyhlásenie o zhode, ktorým potvrdzuje zhodu prevedeného diela s odskúšaným vzorom.
    Vo vyhlásení musí být uvedené, že boli dodržené Všeobecné montážne podmienky pre montáž podhľadov AMF, a že bolo postupované v súlade s príslušným technickým listom, čo platí predovšetkým v prípade podhľadov s požadovanou požiarnou odolnosťou.
  • Technický list, podľa ktorého konštrukcia bola prevedená
  • Potvrdenie o zaškolení (viď vzor)
  • Odborné dobrozdania (posúdenie statickej únosnosti, požiarnej odolnosti, akustických parametrov apod.)

Potvrdenie o zaškolení dokladá, že montážna firma bola informovaná o technických podmienkach pre montáž, o riešení potrebných detailov a že súhlasí s pravidlami o poskytovaní záruk, ktoré AMF garantuje. Potvrdenie je vydávané na firmu a meno na základe absolvovaného školenia vedeného spolupracovníkmi technickej kancelárie Knauf AMF v Slovenskej republike. Platnosť potvrdenia je obmedzená na dva roky, pokud nie je uvedena kratšia.