Knauf AMFKnauf AMF

Protipožiarne systémy
Všeobecné podmienky

Dále

Fuknčné stropné podhľady Knauf AMFVstavaná istota

Štandardné podhľadové systémy plnia v interiéroch rad funkcií, ponúkajú možnosti pre doriešenie architektonickej koncepcie priestoru, akustiky, zaisťujú optické a hygienické zakrytie technických vedení umiestených pod nosným stropom. V neposlednom rade môžu prispieť aj k riešení požiarno-technických požiadaviek v objektoch.

S ohľadom na skúsenosti, získané pri výrobe protipožiarnych výplní zvislých konštrukcií, ktoré boli až do začiatku 70.rokov nosným programom firmy, je súčasťou ponuky aj program protipožiarneho zabezpečenia vodorovných konštrukcií. V systémoch zaisťujúcich alebo zvýšenie požiarnej odolnosti nosných konštrukcií (pre REI až 120 minút), ochranu nosných prvkov stropných a strešných konštrukcií až do R60, tak i ochranu únikových ciest, resp. vedení v medzistropnom priestore (EI až 30 minút shora i zdola), sú používané minerálne dosky Thermatex. Materiál je hodnotený ako nehorľavý, vyhovuje skúške na odkvapávanie hmôt. Okrem minerálnych dosiek je možné použiť aj drevovláknité dosky Heradesign®, ktoré vo vyskúšaných systémoch ponúkajú požiarnu odolnosť až EI až 30 minút zdola.

V súčasnej dobe je pre potreby slovenského trhu spracovaný katalog riešení, vypracovaný pre jednotlivé podhľadové systémy v náväznosti na typ nosnej konštrukcie.

Podhľady Knauf AMF, navrhované v súlade s STN EN 13964 a podľa radu STN 7308xx, sú vždy kombináciou kovovej nosnej konštrukcie a podhľadových dosiek. Materiálová bázA dosiek Thermatex, tzn. minerálna vlna, íl, škrob a perlit, vytvára optimálne východzie predpoklady pre použitie výrobku v oblasti zlepšenia požiarne technických vlastností vodorovných nosných konštrukcií a to zvýšením požiarnej odolnosti stropov, ale aj ochranou únikových ciest pred pôsobením požiaru v medzistropnom priestore.

Dosky AMF-Thermatex sú vyrábané štandardne v hrúbkach od 15 do 43 mm, v rozmeroch od 600x600 mm do rozmeru 2500x600 mm, pritom pre použitie v systémoch zajisťujúcich zvýšenú požiarnu odolnosť sú preferované overené rozmery predovšetkým 600x600mm, 625x625mm, 600x1200mm, 625x1250mm, 300-400x2500 mm. Sortiment je ďálej rozlišovaný podľa prevedenia hrán, umožňujíce použíť rôzne spôsoby spolupráce nosnej kovovej konštrukcie a minerálnych dosiek. Pri finálnej úprave sú povrchovo upravované štrukturovaním (posypom, razením, nástrekom), jednak konečnou povrchovou úpravou akrylátovou farbou (vo vybratých prípadoch s fungicídnymi a bakteriostatickými aditivy - HYGENA). Tato konečná úprava neovplyvňuje správanie dosiek pri zaťažení teplom. Ďalej sa používajúp v niekterých systémoch aj dosky Ecomin, Thermatex Acoustic a Thermaclean.

Výroba je certifikovaná podľa ISO 9001, v ČR je materiál overený odbornými posudkami PAVÚS Praha a skúškami v PAVÚS ve Veselí nad Lužnicí.

Drevovláknité dosky Heradesign sú pojené magnezitom, v protipožiarnych systémoch se používajú štandardne v prevedení s reakciou na oheň Bs1,d0 podle STN EN 13 501-1 prípadne A2s1,d0 ako dosky Fine A2, Superfine A2. V systémoch s požiarnou odolnosťou EI30 zdola sa vždy používajú vo formáte 1200x600/1250x625 mm v kombináci s položenou minerálnou izoláciou Heradesign.

Všeobecné podmienky pre protipožiarne konštrukcie

Ďalej

Katalog riešení

Cílem vytvorení našeho souboru technických riešení je nabídnout projektantům, odborníkům v oblasti požiarnej prevence, pracovníkm dotčených orgánů státní správy, investorům a montážním firmám technická riešení, splňující požiadavky kladené na konštrukcia podhľadů predpisy platnými v oblasti zabezpečenie požiarnej bezpečnosti stavieb. Navrhované konfigurace sú overeny buď zkouškami ve zkušebne PAVÚS ve Veselí nad Lužnicí, nebo ve zkušebne Institutu pro stavební hmoty, výstavbu a požiarnu ochranu Technické univerzity v Braunschweigu v SRN (Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, Technische Universität Braunschweig). Takto získané výsledky sú následne u príslušné autorizované osoby odborne posouzeny a jejich použití upraveno dle platných ČSN.

Pro materiály a systémy AMF-Thermatex byly v PAVÚS provedeny následující zkoušky :

 • Zkouška odkapávání hmot dle ČSN 73 0865 potvrdila, že horlavé ani nehorlavé hmoty z podhľadu neodkapávají (Zkušební protokol Z-5.001-1995)
 • Zkouška šírení plamene dle ČSN 73 0863 u AMF-Ecomin stanovila is=0,00 mm/min (Zkušební protokol Z-7.023-97)
 • Zkouška požiarní odolnosti podhľadu s viditeľnou konštrukcí (Systém C dle technického TL 4-xxx:2008) dle ČSN 13381-1 (Zkušební protokol Pr.07-2.114)
 • Zkouška požiarní odolnosti podhľadu v chodbovém systému se skrytou konštrukcí (Systém F dle technického listu TL 5‑xxx:2008) dle ČSN 13381-1 (Zkušební protokol Pr.07-2.156)

Reakce na oheň

Trída reakce na oheň klasifikovaná podle ČSN EN 13501-1 charakterizuje chování materiálu pri zatížení teplem. Na základe nekolika jednotlivých zkoušek bylo provedeno zatrídení minerálních dosiek Thermatex a Ecomin do trídy A2s1,d0, tzn. jako nehorlavé stavební hmoty, které neprodukují pri zatížení teplem toxický dým a neuvolňují se z nich horlavé částice.

Dále

Požiarna odolnost

Hodnoty požiarnej odolnosti uvádené v našem katalogu vycházejí z provedených zkoušek nebo úredních odborných požiarne klasifikačních osvedčení. Je nutno rozlišovat jednotlivé typy požadavkov

Podhľady ve funkci požiarneho stropu

V současné dobe platí jako závazná klasifikační norma ČSN EN 13 501-2. Pro podhľady ve funkci požiarneho stropu/predelu, tzn. poskytující ochranu v únikových cestách, prípadne vedení umiestených v mezistropním priestoru, (nebo jinak označované jako podhľadové membrány s nezávislou požiarnou odolnosťou) je způsob klasifikace stanoven v čl. 7.5.4. Zde sú deklarovány rozhodující parametry pro klasifikaci požiarnej odolnosti tohoto typu konštrukcia

        E – celistvosti
         I – izolace

Vzhľadem k definici lehkých podhľadových konštrukcí jako nenosných nepochozích konštrukcí se neuvádí v jiných souvislostech používaný parametr

        R – nosnost.

Pro označení druhu odolnosti podhľadu z hľadiska smeru zatížení požiarem se rozlišuje
         (a←b) - odolnost pri zatížení požiarem zdola
         (a→b) – odolnost pri zatížení požiarem shora
         (a↔b)– odolnost pri zatížení požiarem shora i zdola

Označení EI 30 (a↔b)
označuje podhľad ve funkci požiarneho predelu s požiarnou odolnosťou 30 minut pri zatížení požiarem shora nebo zdola.

Dále

OChrana nosnej konštrukcie

Podhľady ve funkci ochrany nosných prvků vodorovné konštrukcia nebo pro zvýšení požiarnej odolnosti vodorovné konštrukcia

Pro zkoušení podhľadů ve funkci zvýšení požiarnej odolnosti nosných konštrukcí prípadne ochrany nosných prvků vodorovných konštrukcí je k dispozici norma ČSN EN 13381-1 (v návrhu) Zkušební metody pro stanovení príspevku k požiarnej odolnosti konštrukčních prvků - Část : Horizontální ochranné membrány. Dále je možno zkoušet požiarnu odolnost stropní konštrukcia včetne podvešeného podhľadu podle ČSN EN 1365-2.

Klasifikace je potom stanovována v souladu s ČSN EN 13501-2:2008. tak, že se rozlišuje způsob zkoušení a tím možnost deklarování protipožiarnych vlastností:
požiarna odolnost vodorovné nosné konštrukcie je stanovena na konkrétní konfiguraci nosného stropu s použitým podhľadem a klasifikuje se parametry

        REI
kde R je parametr únosnosti.

Je možné napr. hovorit o požiarnej odolnosti ocelové konštrukcia s nosníky I140 se železobetonovým záklopem krížem armovanou doskou tloušťky 100 mm s podhľadem podvešeným 300 mm pod doskou záklopu v konkrétní konfiguraci, a tato sestava bude mít požiarnu odolnost REI90.

Ochrana nosných prvků vodorovné konštrukcia je vázána na druh chráneného prvku, charakterizovaného parametrem, který nejvíce souvisí (koreluje) s hodnotou požiarnej odolnosti. U ocelových prvků je to pomer ohrívaného obvodu nosníku k aktivnímu průrezu (O/F nebo A/V [m-1], u drevených prvků potom rozmer trámu. Klasifikace potom stanovuje hodnotu požiarnej odolnosti pro daný konštrukční prvek

Dále

Obecné požiadavky na prevedení konštrukcií podhľadov

Pri montáží podhľadů podle technických listů uvedených v požiarnom katalogu musí být respektována pravidla formulovaná ve „Všeobecných technických podmienkách“ pro montáž podhľadů AMF, technické listy jednotlivých systémů a prípadná vypracovaná odborná dobrozdání či technická riešení, odsouhlasená s Knauf AMF. V souladu se Všeobecnými obchodními podmienkami se technická riešení, zkušební protokoly a záruky vztahují pouze na systémy, které se skládají výhradne z dílů a produktů dodávaných Knauf AMF.

Návrh a zkoušení podhľadových systémů upravuje ČSN EN 13964. Ve smyslu této normy se jedná o lehké nepochozí konštrukcia užívané v interiéru, upevnené na nosné konštrukci stropu/steny tak, aby veškerá zatížení byla na nosnou konštrukci prenášena a to i v prípade selhání jednoho z nosných prvků konštrukcia podhľadu.
Obecne platí, že k jednomu závesu,resp. jednomu upevňovacímu bodu na nosné konštrukci stropu může priléhat max.1,5 m2 podhľadové konštrukcia, tzn. že platí

VZ x VHP<=1,5,

kde VZ je vzdálenost závesů, VHP je osová vzdálenost hlavních profilů (v metrech). V technických listech protipožiarneho riešení je potom uvedena závazná kombinace techto hodnot, která byla overena zkouškou.

Pri návrhu umiestení závesů u steny je maximální vzdálenost závesu od steny rovna 1/2 standardní vzdálenosti pro danou konfiguraci konštrukcia. V prípade, že stanovená vzdálenost závesů je vetší než 800 mm, je možno první záves umiestit do vzdálenosti max.400 mm od steny. Je nutno dále zajistit, aby byl záves umiesten co nejblíže spoji hlavních profilov. První profil od boční steny musí být vždy hlavní, tzn., že se nepripouští uložení príčného profilu dlouhého 1200 mm na okrajový profil bez dalších technických opatrení.

Upevňovací priestredky musí být dimenzovány tak, aby dokázaly prenést zatížení podhľadu na nosnou konštrukci za každých podmínek a zajistily dodržení max.deformací dle príslušných norem. Není možno pro zavešení podhľadu používat šrouby upevnené do hmoždinek, které nesú určeny pro kotvení do stropní konštrukcia. Vždy je nutno použít kotvící priestredky s deklarovanou požiarnou odolností určené pro kotvení do odpovídajícího typu stropní konštrukcia a pritom dodržovat maximální vzdálenost závesů určenou v technických listech. Vždy je nutno odstranit krycí vrstvy na nosné konštrukci (omítku, nástriky, obklady) tak, aby bylo upevnení v každém prípade zakotveno do masivu nosného prvku. Dodavatel kotevních prvků musí dokladovat zatížiteľnost prvku obecne a pri požiaru.

Dále

Upevnení do nosnej konštrukcie

Používají se následující druhy upevnení:

 • do masivního betonu - stropní hreby (napr.DN 6 fy KNAUF ,KDM 6 fy Kunkel); šroubovací kotvy (HILTI apod.);
 • do drevených konštrukcí - doporučuje se kotvit predevším do svislé boční části drevené konštrukcia (trámu), pri kotvení do vodorovné části se doporučuje použít podložku prekrývající oko závesu; pomocí vrutů (nikoli stavebních rychlošroubů TN) je potreba dát pozor pri upevnení do stropů s rákosovou omítkou, kde je nutno sondami najít nosné trámy stropu, na které se podhľad upevní, nikoli do prken záklopu, která sú často úmyslne a účelove již pri instalaci naštípnuta
 • na ocelovou konštrukci,resp.trapézové plechy - do plechů samoreznými šrouby nebo vejírovými kovovými hmoždinkami (vždy do svislé části vlny); speciálními príchytnými svorkami (kotvové NP závesy); trmínkovými závesy (napr.Caddy)

Za závesy sú považována všechna technická riešení, zajišťující zavešení konštrukcia podhľadu na nosnou konštrukci stropu nebo strechy priestrednictvím upevňovacích priestredkov. Prípustné je použít následující technická riešení:

 • pozinkovaný drát pro rychlozávesy, který má minimální průmer 4,0 mm
 • závesy Nonius pro podhľady s velkým zatížením, resp.zatežované zdola (pretlakem apod.).
 • šterbinový pásek z ocelového plechu s minimálním průrezem 7,5 mm2
Pro části rychlozávesů je možno použít pouze pérové oceli dle DIN ISO 898 díl 1 o minimální tloušťce 0,5 mm.

Rychlozávesy / Závesy Nonius

Dále

Používaná nosná konštrukcia

Používá se nosná konštrukcia z

 • profilů vyrábaných z oceľového plechu, opatreného ochranou vrstvou pozinkováním, kde viditeľná časť je z plechu opatreného krycí vrstvou barvy (standardní profily V-PH, V-PQ, VENTATEC, DONN, okrajové profily v různém provedení)
 • zvláštní riešení – použití antikorozní konštrukcia - je nutno volit v prípade, že podhľad je umiesten v priestorách hal plaveckých bazénů, balneologických zarízeních a pod. a zvlášte tam, kde se používá chemická úprava vody (napr. chlorováním). V techto prípadech je nutno použít konštrukci chránenou proti účinkům agresivních chlorových sloučenin, Používá se provedení opatrené speciálním náterem , u které je následne potrebné ošetrit i další detaily (predevším prirezávané hrany). Krome toho se doporučuje do realizační smlouvy vložit klauzuli, ve které se objednatel prací (investor) zaváže, že nechá každý rok realizační montážní firmu provést inspekci konštrukcia a o provedené kontrole sepsat zápis. Každé tri roky je dále nutno umožnit montážní firme provést zevrubnou kontrolu konštrukcia a o této inspekci sepsat zápis s uvedením všech prípadných poškození, objevené koroze nebo náznaků koroze, prípadne dalších závad. Montážní firma takto sepsaný protokol predloží uživateli (zadavatelské smluvní strane) tak, aby bylo možno učinit príslušná opatrení. Všechny provedené zápisy a zprávy je treba archivovat.

Profily musí být dimenzovány tak, aby maximální průhyb nepresáhl deformace povolené pro príslušnou trídu dle klasifikace ČSN EN 13964. Pokud je investorem nebo projektantem vyžadována menší deformace pri daném zatížení, je nutno této skutečnosti prizpůsoben konfiguraci podhľadu a dimenzování nosných částí. Nejčasteji to znamená

 • zmenšení vzdáleností mezi závesy;
 • zmenšení vzdálenosti hlavních profilov

Pro viditeľnou konštrukci platí, že pri vzdálenosti hlavních profilů nad 600 mm se ukládají príčné profily tak, aby bylo zatížení co nejrychleji prenášeno na hlavní profily, tzn. napríklad, že do príčných profilů 1200 mm dlouhých je možné napojovat pouze profily 600 mm a kratší, nikoliv profily delší (viz obr.):

Dále

Obecné požiadavky - napojenie na okolité konštrukcie

Pro napojení podhľadové konštrukcia na okolní prvky (nosné steny, príčky, sloupy, další vodorovné konštrukcia) existuje rada technických riešení využívajících typizované prvky, pritom je nutno brát v úvahu, že se vetšinou jedná i o estetické zakončení podhľadové plochy, které zákazník velmi prísne posuzuje. Proto je jeho správné provedení důležité nejen z hľadiska funkčnosti, ale i z hľadiska vzhľadu.

Způsoby riešení a upevnení vycházejí predevším z charakteru konštrukcia, na ktorú má být napojení provedeno. Obecne se uvažuje

 • maximální vzdálenost mezi príchytnými body 20 cm (standard) až 62,5 cm (na sádrokartonových príčkách pri upevnení do kovových nosných profilů, mezi profily musí být použity vruty s vysokým závitem do sádrokartonu po 20 cm)
 • pokud je požadována požiarna odolnost podhľadu, je možno použít pouze provedení dokladované zkouškou pro použití pro protipožiarne účely
 • napojení v rozích buď nakoso seríznutými profily nebo natupo priloženými profily, prípadne použitím prekryvných rohových prvků, nikoliv prekrytím okrajových profilov.

Standardní technická riešení napojení na sádrokartonové konštrukcia pro jednotlivé požiarne odolnosti popisuje technický list TL0-001.

Do nosné kovové konštrukcia se vkládají dosky nebo prvky AMF, které sú vždy podepreny ze všech stran nosnými profily. Pokud to požadují provozní podmienky, je nutno dosky zajistit proti nežádoucímu pohybu pri pretlaku (průvanu nebo pri explozi v priestoru pod podhľadem) príslušnými priestredky (tlačnými pery apod). V prípade, že plochou podhľadu prochází vestaveným prvkem (vestaveným svítidlem apod.) je nutno pro zajištení celistvosti podhľadu v prípade požiaru (pokud to technické riešení pripouští) použít odpovídající AMF-Soupravu krytu pro vestavená svítidla. Výjimku tvorí priestupy subtilních prvků (lankových závesů podvešených svítidel), které sú následne zatesneny sádrovou hmotou. Toto riešení je ale prípustné pouze pod konštrukciami ocelovými, železobetonovými nebo keramickými, nikoliv pod drevenými.