Knauf AMFKnauf AMF

Protipožiarne podhľady

Dále

Požiarna OCHRANA - ODPOVEDNOST ZA ĽUDSKÉ ŽIVOTY AJ MAJETOKNorbert Figge, Architect - Detlefsen&Figge Architecture firm

Realizovať opatrenia požiarnej ochrany znamená predchádzať vzniku a šírenia ohne a dymu. Ochrana zdravia a života má zásadný význam pre ľudí umiestené vovnútri budovy. To je základný dôvod, prečo musia byť splneny specifické požadavky na dobu požiarna odolnosti a požiarna chování stavebních hmot, vycházející z klasifikace typu a způsobu užívání stavby.

Cieľom je okrem iného aj poskytnúť pre záchranné a požiarne tímy dostatočne zabezpečné podmienky, ktoré umožnia evakuovať ľudí z budovy a prípadne vyniesť cenné predmety do bezpečia. Kvalita a požiarne technické vlastnosti použitých stavebních materiálov často hrá rozhodujúcu úlohu, ovplyvňujúcu šírenie požiaru v konštrukcii budovy a či a akým spôsobom môže byť účinne uhasený.

V prípade verejných budov sú vlastnosti únikových ciest určovany technickými normami radu STN 7308xx. Tu je napríklad stanovené, že únikové cesty musia zostať po požadovanú dobu neporušené a bez dymu. Nesmejú obsahovať akékoľvek horľavé stavebné materiály alebo nábytok a musia byť oddelené do ostatných požiarnych úsekov. Prísne držiavanie pravidiel požiarnej ochrany pri plánování a realizácii objektov môže zachrániť ľudské životy a zabrániť zbytočným nehmotným škodám.

AMF vyrába už niekoľko desaťročí špeciálne a certifikované protipožiarne podhľadové systémy. Technickou podporu pre riešenie zadaní v oblasti požiarnej ochrany v projektech poskytujú jak pracovníci technického oddelenia vo výrobnom závode, tak aj technické kancelárie v jednotlivých krajinách.

Protipožiarna ochrana nosných prvkov budovy

Požiarna ochrany nosných prvkov budovy predstavuje klasifikáciu podhľadu spolu s nosnou konštrukciou stropu/strechy ako celku.

Podhľady AMF THERMATEX dosahujú klasifikácie požiarnej odolnosti stavebných dielov v závislosti od typu chránenej konštrukcie a podhľadu od REI30 do REI120.

K dispozícii sú niekteré špeciálne riešenia:

System C s požiarnou odolnosťou REI30 pod zbíjanými väzníkmi

System C s požiarnou odolnosťou REI30 a REI60 pod konštrukciou strechy s izoláciou z minerálnej vlny

System C s požiarnou odolnosťou REI30 pod konštrukciou strechy s izoláciou z polystyrenu

System C s požiarnou odolnosťou REI30 a REI60 pod konštrukciou stropu z drevených masívnych trámov

Katalog protipožiarnych riešení

Samostatné požiarne predely

Podhľady vo funkcii samostatného požiarneho predelu sú klasifikované parametrami EI bez ohľadu na typ stropnej konštrukcie umiestené nad nimi. Systémy ponúkajú až 30 minut požiarnej ochrany zhora aj zdola:

F30 Uno / + Metal

Katalog protipožiarnych riešení

Klasifikácia požiarnej odolnosti

Klasifikácia požiarnej odolnosti

Evropská harmonizovaná norma STN EN 13501-1 sa používa pre posúdenie a klasifikáciu stavebných materiálov podľa ich správania pri zaťažení požiarom. Stanovuje požiadavky na materiály povrchovej úpravy stavebných prvkov jako sú napr. aj stropné obklady. Posudzuje sa ich správanie pri priamom kontakte so sálavým teplom alebo plameňmi.

Zaradení do horľavých alebo nehorľavých stavebných materiálov nepopisuje vnútorné správanie materiálu. Správanie pri požiarnom zaťažení závisí na druhu povrchu a tvaru, prítomnosti pojiva, použitej technika zpracování, atd. vystavené certifikáty sú preto platné iba pre stavebný materiál alebo kompozítne stavebné materiály, ktoré boli skutočne testované. Ďalšie skladby môžu vykazovať menej priaznivú požiarnu odolnosť.

Pre stavebné materiály sa určuje reakcia na oheň. AMF TOPIQ® je zaradený do triedy reakcie na oheň A1 - nehorľavé stavebné hmoty. Trieda reakcie na oheň A2-s1,d0 odpovedá označení "nehorľavé". AMF THERMATEX desky sú klasifikované ako A2-s1,d0 podľa EN 13501-1 a sú proto "nehorľavé". desky Heradesign® sú štandardne zaradené do triedy reakcie na oheň Bs1,d0, je možné ale ponúknuť aj varianty v triede A2s1,d0.
Trieda reakcie na oheň materiálu je väčšinou vytlačená na zadnej strane dosiek aj na etiketách.

Skúšobné protokoly sú k dispozícii na vyžiadanie.

Klasifikácia požiarnej odolnosti stavebných dieľov

Podľa STN EN 1365-2 (požiarne zaťaženie "zdola") a EN 1364-2 (požiarne zaťaženie "zdola" a "shora"), sa hopdnotia nielen vlastné konštrukcie podhľadov, ale tiež celá skladba stropu ako celku, tj. podhľadu, konštrukcie umiestená na podhľadom a aj zariadenia, ako sú svítidla, reproduktory, anemostaty apod, ktoré sú do podhľadu vstavané.

Podhľad by mal zabránit priechodu ohňa a teploty tak dlho, ako je to možné. Táto doba sa nazýva doba požiarnej odolnosti, napríklad   > 30 minutes.

Táto doba požiarnej odolnosti doba je definovaná ve triedach požiarnej odolnosti a stanovená na základe normy EN 1363-1 s prihliadnutím ku kritériam pre testovanie.

Trída požiarna odolnosti Požiarna odolnost (v minutách)
REI30 > 30 min
REI60 > 60 min
REI90 > 90 min
REI120 > 120 min